Kerbela ve Matem

CAN FEDA OLSUN YOLUNA EY ŞEHİDÎ KERBELÂ

Himmeti velîler hidâyetindir yâ Hüseyin,
Bu dînin bekâsı şehâdetindir yâ Hüseyin.

Ki cân-u dil ABDAL ZİYA bağlı bir kuldur sana
Râhında cân vermek saâdetimdir yâ Hüseyin

Hak Teâlâ katına en yakın bulunan zümre, peygamberler ve evliyalar zümresidir.Zira ibadet adabının yerine gelmesi, şeriat kanunlarının icra edilmesi ve ümmetin irşat edilmesi onlara emredilmiştir. Bu emrin içinde bütün belalara katlanmak ve bütün sıkıntılara tahammül etmek de vardır.
Tarih kitaplarında yazılıp, halkın dilinde de dolaştığına göre Zât-ı Saadetlerinin çektikleri eziyeti, hiçbir peygamberin çekmemiş olması da bu davamızı ispat eder.Kureyşin ileri gelenlerinden çektikleri cefalar ve ümmetin budalalarından gördükleri ezalar yetmiyormuş gibi, bunlardan başka risâlet hanedanının gözbebeği, Nübüvvet sülalesinin incisi ve Aliyel-Murtaza oğlu Hüseyin’in katledilmesi ve Kerbela çölünde olagelen vakıalar da bu eza ve cefalardan biri değil midir? Çünkü çekinmeksizin, Hz.Hüseyin’e yöneltilmiş olan musibetler ve çektirilen üzüntüler, hakikatte Hz.Rasulullah’a (S.A.V) karşı ihanetin en büyüğü ve hakaretin en ağırıdır.
Hak için kendini kurban eyleyen
Şahı merdan oğlu imâm Hüseyin
Cümle erenlere ferman eyleyen
Erenler serdarı imâm Hüseyin

Muhammed Ali’nin çeşmi çerağı
Erenler bağının gülşeni bağı
Ciğerler paresi gönül durağı
Gözlerimin nuru imâm Hüseyin

Ceddi Muhammed’dir atası Ali
Anası Fâtıma cihan evveli
Cümle evliyalar ederler beli
Evliyalar piri imâm Hüseyin

Batının sultanı müminler şahı
Gaib aleminin şems ile mahı
Şah Hüseyn’im diye ederler ahı
Matem ile zarı imâm Hüseyin

PİR SULTAN’ım eydur tutar damanın
Dostunun dostuyuz biz hanedanın
Dü çeşmi değilmi şah-ı merdanın
Erenler hünkarı imâm Hüseyin

Neden şad olursun bu günkü günde
Cümle muhiblerin gönlü gamdadır
Aşıklar sedası kesildi anda
Feryadı artmada gözü nemdedir

Lisanı hâl ile çektiler ahı
Hak yedinde iken kıydılar şahı
Böyle gün görmemiş böyle billahi
Ne İsa’da vaki ne Meryem’dedir

Muhabbet ehline vâdi Kerbelâ
Elestü bezminde olmuş müheyya
Böyle haber vermiş, Şahı Mürteza
Aşıkların ahı muharremdedir

Yedi kat gök başlar birden figana
Şehitlerin teni boyandı kana
Melekler çağrışır lânet Mervan’a
Görün bu alem ki neden demdedir

BOSNEVİ dökenler gözden hun-abı
İçerler Ali’den kevser şarabı
Verdiler şüphesiz ana cevabı
Şehadet şerbeti bu matemdedir