Ana Sayfa / Yazılar / Erenler'den Nutuklar / Basri Baba’dan Nutuklar

Basri Baba’dan Nutuklar

Cem oldu ehl-i vahdet matlupları rîzâdır
Vahdette buldu lezzet dîl-ü cana gıdâdır

Geldik canlar sizinle bu dem cemâl cemâle
Edin cemâle secde çünkü emri Hüdâ’dır

Var olmak ister isen yoklukla gir meydana
Mânâda Şah olanlar zâhirde bir gedâdır

Niyaz eyle Mürşid’e sana bir bâde sunsun
Bâtın gözün açılsın âşıka bu âtâdır

Cenneti huri gılman ahlâki ahsen oldu
Düzah kibr-ü hasetle hem ucb ile riyâdır

Nikâbı zâhir ile kayda düşme ey âşık
Mukayyet olan Rah da Rah-ı Hak’tan cüdâdır

Eşya senin sıfatın senden sana sefer kıl
BASRİ zâtını anla zâta canlar fedâdır

*******

Döner bazı ceyi dünya bir ibret al heman görde
Çekilmiş nâs için yâ hû sadakât ruyuna perde
Vefâdan kalmamış zerre ne ahbab birâderde
Var ise ger fedâ canım hakikât ehli bir merde

Cihanda kim kime ağlar mürüvvet ve himmet nerde
Haberdar ol gözet kendin zamanın sırrına erde

Fakirde hiç kanâat yok ganîde bir sehâ yoktur
Ne bilsin açın hâlinden ganînin karnı çok toktur
Sıkıntı derdi mihnetten ölenler ağlayan çoktur
Zaman insanlarının hem bindebir vefâsı yoktur

Kanâat tâcı altından sakın ayrılma ey BASRİ
Dürüst tut sen terazini fark eyle hayr ile şerri
Güvenme varlığına gel bırak alâyışı dehri
Hakikât bahrına azmet geçip ummanla nehri

*******

Dün gece seyranda gördüm bir cemâl
Cemâlin nuruna boyandı cihan
Cemâli görenler buldular kemâl
Görmeyenler hâsir hem zârı giryan

Bu cemâli bil ki bâi Bismillah
Zâhir ismi Ali bâtını Allah
Vukuf erbâbıdır tâlibi âgâh
Gayride kalanlar nâdim her zaman

Râh-ı Mürtezâya dahil ol durma
Yol erini Hak bil beyhude yorma
Kendini sor anla başka şey sorma
Olmak istemezsen sonra sen pişman

Gerçeksin bir ere verdinse ikrar
Birlikte ol görme gayrıda ağyâr
Böyle buyurmuşlar Hazreti Hünkâr
Hizmet erbâbıdır her zaman şâdan

BASRİ aref sırrın kâmilden oku
Mârifet bağından kokla bir koku
Kalmaz asla sende rica ve korku
Çünkü elindedir bâtını ferman

*******

Kâmil insan olmayan insana olmaz âşinâ
“Men aref”‘ten bilmeyen irfâne olmaz âşinâ
Canını canan uğrunda mahv u ifnâ etmeyen
Vuslata lâyık değil cânâna olmaz âşinâ

Künt ü kenz esrârını iklim-i tende görmeyen
Âlem-i dehr olsa da Kur’ana olmaz âşinâ
Âlem-i ilm-i Ledünden ders-i vahdet almayan
Kesret içre Bark olup imam olmaz âşinâ

Enfüse bak ârif ol âfakta Hakkı isteme
Nefsin idrâk etmeyen sultana olmaz âşinâ
Mürşîd-i Kâmil önünde görmeyen bezm-i elest
Bi- basardur Basriyâ meydana olmaz âşinâ

*******

Kelâmın kâdrini bilene söyle
Şalgam pazarında gevher satılmaz
Bulunduğun meclisi bir süzde söyle
Huzurla muhabbet eden yanılmaz

Nâdan sohbetinden ictinâp eyle
Ketum ol geleni söyleme dile
Zevrâki gönlünü kaptırma sele
Kırarsın dümeni sonra yapılmaz

Her gördüğün şahsı bilme sen insan
Suret-i insandır sireti hayvan
Haber verdi bana bu remzi Kur’an
Rumuz anlamayan muhip sayılmaz

Tâlipsen matlûbun rengine boyan
Gaflet uykusundan gel artık uyan
Görmek istemezsen kardeş sen tutan
Erkân-ı Erenler oyuncak olmaz

Râh-ı Erenlerde muhkem dur BASRİ
Fark-ı temyiz eyle hayr ile şerri
Zevk et derûnunda lûtf ile kahrı
Câmı vahdet içen ebet ayılmaz

*******

Muhibb- i sâdıkım Ziyâ libâsımdır edep hayâ
Seni aldatmaz hiç dünya huzurun tam olub abdal

Ser- füruğ etme nâmerde giriftâr olma bir derde
Sözün Şâh olsun her yerde ki vahdet bahrına dal

Verme mukallide aman bunu icab eder zaman
Söyledi bu rumzu pîrân kelâm tîgin çıkarıp sal

Muhatapsa eğer sırdaş ana uy sen olup kardaş
Muhatapsa eğer kallaş çek bıçağı boynuna sal

Basri Hâdim-i pirândır Pîrim Şah-ı Hora­sandır
Şühûd abdala her andır abdal olup hem anda kal

*******

Serseri gezme ey âşık kendine bir yâr ara bul
Kalma zulmette gel er ol er cise envâr ara bul

Lâ eselküm tohumun zer ettir fani vücûda
Nefsine hâkim olan bir mürşid-i huşyâr ara bul

Hakikat âşînâsın bul sakın noksana aldanma
Hem vâris-i ilm-i ledünnî Pir-i Hünkâr ara bul

Muhabbet bezmine diz çök hemân nefsinden ol âgâh
Bâ’i Bismillahi oku nokta-i esrâr ara bul

Dâmen-i pâk-i ehl-i beyti koyma elden Basriyâ
Pâk edip Kâbe-yi kalbi Hayder-i kerrâr ara bul

Ayrıca Bakınız

Mısri’den Nutuklar

Derdi Hak’ka tâlip olDermâna erem dersenMihnetlere râgıp olÂsana erem dersen Aşk yolu belâlıdırHer kârı cefâlıdırCanından …